تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: آرشیو مارکسیستی
برگردان: ع. سهند
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

متن سخنرانی ضبط شده لنین بر روی گرامافون، در اواخر مارس ۱۹۱۹ در پاسخ به «همه‌کشی ضد-یهودی»، که در مجموعه آثار لنین، چاپ چهارم انگلیسی، مسکو، ۱۹۷۲، جلد ۲۹، صفحات ۲۵۳-۲۵۲ درج شده است.

همه‌کشی ضد-بهودی

یهودی-ستیزی به معنای اشاعه دشمنی با یهودیان است. هنگامی که سلطنت ملعون تزاری آخرین روزهای خود را می‌گذراند، سعی کرد کارگران و دهقانان نادان را علیه یهودیان تحریک کند. پلیس تزاری، در اتحاد با زمین‌داران و سرمایه‌داران، همه‌کُشی علیه یهودیان را سازماندهی کرد. زمین‌داران و سرمایه‌داران سعی کردند نفرت کارگران و دهقانانی را که تحت شکنجه بینوایی قرار داشتند، علیه یهودیان منحرف کنند.

در کشورهای دیگر، نیز، ما اغلب می‌بینیم که سرمایه‌داران به نفرت علیه یهودیان دامن می‌زنند تا کارگران را کور کنند، توجه آن‌ها را از دشمن واقعی زحمتکشان، سرمایه، منحرف کنند. نفرت نسبت به یهودیان فقط در کشورهایی وجود دارد که بردگی به زمینداران و سرمایه‌داران باعث ایجاد جهل عمیق در میان کارگران و دهقانان شده است. فقط نادان‌ترین و ستمدیده‌ترین افراد می‌توانند دروغ‌ها و تهمت‌هایی را که درباره یهودیان منتشر می‌شود، باور نمایند. این بقای دوران فئودالی باستانی است، زمانی که کاهنان بدعت‌گذاران را در آتش می‌سوزاندند، زمانی که دهقانان در بردگی زندگی می‌کردند، و زمانی که مردم در هم‌شکسته و بی‌زبان بودند. این جهل باستانی، فئودالی در حال سپری شدن است؛ چشمان مردم باز می‌شود.

این یهودیان نیستند که دشمن زحمتکشان هستند. دشمنان کارگران سرمایه‌دارانِ همه کشورها هستند. در میان یهودیان زحمتکشان وجود دارند و اکثریت را تشکیل می‌دهند. آن‌ها برادران ما هستند که مانند ما تحت ستم سرمایه قرار دارند؛ آن‌ها رفقای ما در مبارزه برای سوسیالیسم هستند. در میان یهودیان کولاک‌ها، استثمارگران و سرمایه‌داران وجود دارند، همانطور که در میان روس‌ها، و در میان مردم از همه ملت‌ها وجود دارند. سرمایه‌داران سعی می‌کنند تا بین کارگران از ادیان مختلف، ملل مختلف و نژادهای مختلف نفرت بپراکنند و برانگیزند. آن‌هایی که کار نمی‌کنند با قدرت و نیروی سرمایه در قدرت نگه داشته می‌شوند. یهودیان ثروتمند، مانند روس‌های ثروتمند، و ثروتمندان در همه کشورها، برای سرکوب، له کردن، غارت و غیرمتحد کردن کارگران با هم متحدند.

شرم بر تزاریسم ملعون که یهودیان را شکنجه و آزار می‌داد. شرم بر کسانی که نفرت را نسبت به یهودیان دامن می‌زنند، کسانی که به نفرت علیه ملل دیگر دامن می‌زنند.

زنده باد اعتماد برادرانه و اتحاد مبارزاتی کارگران همه ملل در مبارزه برای سرنگونی سرمایه.

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/mar/x10.htm