تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: آرمان، نشريه دبيرخانه خارجی «سازمان جوانان و دانشجويان دمکرات ايران»، سال اول، شمارۀ ۳، خرداد ماه ۱۳۵۴‌

گزینش و تایپ: ع. سهند

ما انترناسيوناليست‌ها

 

به انتقام خون ارانی
تفنگ‌های پرتغال ميخک سرخ بر دهان گرفتند
به تقاص روزبه
پنوم‌پن را گل‌آذين کردند
به تلافی بزرگ‌نيا، قند‌چی، شريعت‌رضوی
تحصيلات در کوبا رايگان شد
به افتخار حکمت‌جو
«قفس‌های ببر» را در ويتنام جنوبی گشودند

و آنگاه که نوبت به ما برسد
به انتقام آلنده
به کودکانمان شير مجانی خواهيم داد
به تقاص عبدالخالق محجوب
انتخابات را آزاد خواهيم کرد
و به تلافی آبراهام فيشر
قزل‌قلعه را فرو خواهيم ريخت
و برای تجديد زيبايی شهرهايمان
مجسمه‌های شاه را در کوره‌های ريخته‌گری خواهيم افکند
همان‌گونه که ميهن‌پرستان کشورهای ديگر با مجسمه‌های
ديکتاتورهای خود کردند

ما انترناسيوناليست‌ها
چنينيم!