تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول

منبع: نامه مردم، ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۵۸، دورۀ هفتم، سال دوم، شمارۀ ۱۹۵

پیام سال نو…

این سال نو،

ای هم‌میهن،

از آن توست.

آفریده توست.

بیش از آن‌که زائیده زمان باشد

و تو، در این سال نو،

بهترین را برگزین، از زندگی

و آن‌ر‌ا به نبرد هدیه کن.

پابلو نرودا
شاعر انقلابی شیلی