در ۲۷ اکتبر، کارگران بارانداز در اسکله‌های ۱ و ۲ پایانه کانتینری پیرئوس تصمیم گرفتند برای دومین روز متوالی به یک اعتصاب ۲۴ ساعته اقدام کنند، و مبارزه خود را برای اجرا و رعایت همه اقدامات ایمنی در محل کار تشدید نمایند، و خواستار آن شدند که جهنم نمادین انحصار چینی «کاسکو» (COSCO) به یک تله مرگ برای کارگران تبدیل نشود.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: حزب کمونیست یونان
۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

 

ارتکاب یک جنایت دیگر توسط کارفرمایان در اسکله‌های کاسکو در بندر پیرئوس
کارگران بارانداز پس از مرگ همکار خود اعتصاب کردند، و خواستار اقدامات ایمنی در محل کار شدند

 

در ۲۷ اکتبر، کارگران بارانداز در اسکله‌های ۱ و ۲ پایانه کانتینری پیرئوس تصمیم گرفتند برای دومین روز متوالی به یک اعتصاب ۲۴ ساعته اقدام کنند، و مبارزه خود را برای اجرا و رعایت همه اقدامات ایمنی در محل کار تشدید نمایند، و خواستار آن شدند که جهنم نمادین انحصار چینی «کاسکو» (COSCO) به یک تله مرگ برای کارگران تبدیل نشود.

این اعتصاب پس از مرگ یک کارگر ۴۵ ساله در شامگاه دوشنبه ۲۵ اکتبر، زمانی که جرثقیل دروازه‌ای او را دو نیم کرد، آغاز شد.

پیش از خشک‌شدن خون کارگر، شرکت با استناد به چهارچوب قانونی ارتجاعی «جانبدار سرمایه‌گذاری»، که توسط دولت‌های متوالی احزاب بورژوازی یونان – هم دولت راستگرای «دمکراسی نو» و هم دولت سوسیال دمکرات «چپ‌گرای» سیریزا – ایجاد شده است، روشن کرد که به حفاظت از جان کارگران اهمیت نمی‌دهد. این قوانین حقوق کارگران را پایمال می‌کنند.

کارگران بارانداز برای متوقف کردن تشدید کار، خواستار توافق جمعی، اقدامات ایمنی، و استخدام‌های جدید هستند. با این وجود، کارفرمایان به صراحت اعلام کردند که برای ادامه سود شرکت، از کارگران می‌توان گذشت. مشخص است که در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱، گردش مالی شرکت ۷۲ میلیون یورو بوده که نسبت به سال پیش ۸٬۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که سود آن در سه ماه گذشته به ۲۰٬۸۴ میلیون یورو رسیده است!

دیامانتو مانولاکو، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان و نماینده پارلمان، و هم‌چنین شماری از سازمان‌های سندیکایی، مانند «اتحادیه کارگری فلزکاران آتیکا» و «کارگران صنعت کشتی‌سازی»، «مرکز کارگری پیرئوس»، و سایر اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های توده ای به بندر رفتند تا حمایت خود را از کارگران بندر نشان دهند.

«جبهه رزمنده همه کارگران» (PAME) در بیانیه‌ای همبستگی خود را با مبارزات کارگران بارانداز اعلام کرد و از جمله به موارد زیر اشاره نمود: «این جهنم برای کارگران، که قرون وسطای مدرنی است که در زاغه‌های شرکتی تجربه شد که دولت‌ها کل بندر پیرئوس را به آن‌ تقدیم کردند، بار دیگر ثابت می‌کند که سود، سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های تجاری به خون کارگران آغشته شده است. این جنگل تشدید کار، کار از شامگاه تا سپیده دم در ازای مبلغی ناچیز، اضافه‌کاری بدون دستمزد، عدم وجود تدابیر ایمنی برای حفاظت از جان و سلامت کارگران و سازوکارهای کنترلی، به وسیله «قانون هاجیداکیس» که در پارلمان یونان تصویب شد، مشروعیت یافته است. «جبهه رزمنده همه کارگران» خواستار محاکمه مسئولین این جنایت و اقدامات لازم برای حفاظت از جان، سلامت، و ایمنی کارگران در اسکله‌های «کاسکو» و در همه محل‌های کار است.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/dr4yvz87