تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

از حواس‌پرتی‌‌های جو بایدن در نشست گروه-۲۰ در اندونزی

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2z73ky8n