تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: اقدام کمونیستی اروپایی
۲۹ آوریل ۲۰۲۴

بیانیه «اقدام کمونیستی اروپایی» بمناسبت اول ماه مه

 

اول ماه مه برای احزاب کمونیست و کارگری، روز مبارزه، به یادآورن آن‌هایی است که پیش از ما آمدند و به احترام آن‌هایی است که به مبارزه ادامه خواهند داد.

زحمتکشان، نه فقط در کشورهای اروپایی، بلکه در کل جهان، در سال‌های گذشته رو در رو با نامردمی وحشیگری نظام سرمایه‌داری، که تمام بار افزایش قیمت‌ها را بر دوش زحمتکشان قرار داده است، ایستادند. با پایین نگه داشتن هم‌زمان دستمزدها، وضعیت کارگران و سایر اقشار تحت استثمار در هر کشور بدتر شده است.

طبقات بورژوا از طریق سیاست‌های خود نه تنها به کاهش قابل توجهی در دستمزدهای واقعی اکثریت کارگران دست یافته‌اند، بلکه موفق شده‌اند اشکال انعطاف‌پذیرتر کار را معرفی کنند، روز کاری ۸ ساعته را لغو نمایند و هر چه بیش‌تر کار بدون دستمزد را به کارگران تحمیل کنند. فشار فزاینده نه فقط در محیط‌های کار، بلکه در همه عرصه‌های زندگی احساس می‌شود، جایی که تجاری‌سازی بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی، بر وزنی که کارگران باید بر دوش بگیرند، می‌افزاید.

طبقات بورژوا از طریق سیاست‌های خود علیه کشاورزان کوچک، هر چه بیش‌تر مرکزیت و تمرکز کشاورزی را در دست عده‌‌ای معدود تشدید کرده و کشاورزان کوچک را به ترک کشت و کار مجبور ساخته‌اند. این، صدها هزار مستمری بگیر فقیر جدید تولید کرده است که درآمد ناچیز ماهانه آن‌ها اغلب کفاف نیازهای زندگی را نمی‌دهد.

اما امید در مبارزه‌ای است که زحمتکشان نشان داده‌اند. با تشدید سرکوب و ددمنشی، مقاومت نیز تشدید شده است. در سرتاسر اروپا، کارگران اعتصاب نموده و کوشش کرده‌اند از کاهش دستمزدهای خود توسط سرمایه‌ جلوگیری کنند، در برخی موارد پیروزی‌هایی داشته‌اند و توانسته‌اند از دستاوردهای قبلی دفاع کنند. در سراسر اروپا، کشاورزان به شرایط غیرممکنی که تحت آن مجبور به کار و زندگی شده‌اند اعتراض کرده‌اند. در شرایط دشواری که قدرت طبقات بورژوا مشهود است، باید یک پاسخ هماهنگ به سرکوبگری حکومت، دولت و کارفرما نشان داد.

با همبستگی طبقاتی، با پیوند دادن مبارزات مختلف، می‌توان با حملات بورژوازی مقابله کرد. مبارزه برای افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان، برای قراردادهای دسته جمعی کار، برای کاهش سن بازنشستگی و مزایای بیکاری نه تنها ممکن است، بلکه می‌توان پیروز شود.

هم‌زمان با تشدید مبارزه طبقاتی در داخل هر کشور، و در کنار آن، ما شاهد تشدید مبارزه در درون نظام امپریالیستی، و مبارزه شدیدتر هر طبقه بورژوا برای گسترش عملیات انحصارات و شرکت‌های خود هستیم. در این بستر، ما بر ضرورت مبارزه زحمتکشان با این تحول، مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا و ناتو و رد آن‌ها تاکید می‌کنیم. این تحول خود را در افزایش نظامی‌گری در هر کشور، و در جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای که، از ترور وحشیانه براه افتاده علیه مردم فلسطین تا جنگ طولانی امپریالیستی در اوکرائین پدید می‌آیند، نشان می‌دهد.

رویاروی با ترور سرمایه‌داری، و حملات مداوم آن به مردم جهان، ما اعلام می‌کنیم که این آن‌گونه که هست، نمی‌توان ادامه یابد – تحت سرمایه‌داری آینده چیزی جز فقر، تحقیر و ناامنی بیش‌تر نخواهد داشت، و ما بر ضرورت سرنگونی انقلابی استثمار سرمایه‌داری با توسعه مبارزه طبقاتی، و مبارزه کارگران برای ساختن یک جامعه نوین سوسیالیستی، که مشخصه آن قدرت کارگری است تأکید می‌کنیم.

ما احزاب کارگری و کمونیستی «اقدام کمونیستی اروپایی» به کارگران مبارز جهان درودهای رزمنده فرستیم، و بر تعهد خود برای هدایت مبارزات زحمتکشان تا سرانجام آن، به سوسیالیسم، دوباره تأیید می‌کنیم.

زنده باد اول ماه مه – زنده باد سوسیالیسم!

http://www.eurcomact.org/m-article/ECA-Statement-on-the-1st-of-May/