تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی مهاجران ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

 

هجدهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به این مناسبت، همبستگی انترناسیونالیستی خود را با بیش از ۲۸۰ میلیون کارگر مهاجر در سراسر جهان، که برای زنده ماندن به دور از زادبوم‌ خود،که برای فرار از دهشت جنگ‌ها و بینوایی آن‌را ترک کرده‌اند تلاش می‌کنند، ابراز می‌کند.

همانطور که در بیانیه کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری آمده است، جنگ‌های امپریالیستی، استثمار کشورهای در حال توسعه، بحران زیست محیطی میلیون‌ها پناهنده و مهاجر بوجود می‌آورد. کارگرانی که در بسیاری از موارد در برابر استثمار کارفرمایان و در شرایط ناامن و بی‌نظم کار آسیب‌پذیرتر می‌باشند. در عین حال، واضح است که از جریان‌های بزرگ مهاجران سال‌های اخیر، توسط نیروهای ناسیونالیست و نئوفاشیست، برای تقویت بیگانه‌هراسی و نژادپرستی بهره‌بردای ابزاری می‌شود.

جنبش سندیکایی طبقه-محور مبارزه برای حمایت از کارگران مهاجر و حقوق آن‌ها را ادامه خواهد داد و تقویت خواهد کرد. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در روز جهانی مهاجران سال ۲۰۲۳، مجدداً بر مطالبات خود تأکید می‌ورزد:

● کار با حقوق برای کارگران مهاجر

● مسکن ایمن و مناسب برای آن‌ها و خانواده‌هایشان

● دسترسی همه مهاجران و خانواده‌هایشان به خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان و عمومی

در پایان، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌نماید که جنبش سندیکایی طبقه-محور، تا زمانی که تمام دلایلی که مهاجران و پناه‌جویان را بوجود می‌آورند را از بین ببرد، به نبرد سازمان‌یافته و رزم‌جویانه ادامه خواهد داد.

https://www.wftucentral.org/the-wftu-on-the-international-migrants-day-2023/