یهودی‌ستیزی وجود دارد و باید افشا شود و همان‌طور که با دیگر شکل‌های نژادپرستی مبارزه می‌شود باید با آن مبارزه کرد. یهودی‌ستیزی با صهیونیسم یکی نیست. همه یهودیان صهیونیست نیستند. همه صهیونیست‌ها یهودی نیستند. انتقاد از سیاست دولت اسراییل و اقدامات حکومت اسراییل علیه فلسطینی‌ها یهودی‌ستیزی نیست. آن‌هایی که انتقاد از سیاست اسراییل را با یهودی‌ستیزی برابر قرار می‌هند، چه موافق با مخالف سیاست اسراییل باشند، در واقع به یهودی‌ستیزی کمک می‌کنند. گروه سوسیالیست‌های یهودی دامن‌زدن‌های جاری به ترس از یهودی‌ستیزی در حزب کارگر را آن‌طور که هست-یک تلاش هدفمند و هماهنگ توسط نیروهای سیاسی راست برای تضعیف حمایت فزاینده یهودیان و غیریهودیان از رهبری جرمی کوربین در حزب کارگر، و نشانه استیصال مخالفان او- ارزیابی می‌کند.

تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

منبع: گروه سوسیالیست‌های یهودی
۲۸ آوریل ۲۰۱۶

بیاینه درباره «مشکل حزب کارگر با یهودی‌ستیزی»

 

یهودی‌ستیزی وجود دارد و باید افشا شود و همان‌طور که با دیگر شکل‌های نژادپرستی مبارزه می‌شود باید با آن مبارزه کرد.

یهودی‌ستیزی با صهیونیسم یکی نیست. صهیونیسم ایدئولوژی سیاسی است که پس از ظهور آن در سال ۱۸۹۷ همیشه در زندگی یهودیان وجود داشته و غیریهودیان حق دارند مانند بهودیان درباره آن نظر مثبت یا منفی ابراز نمایند. همه یهودیان صهیونیست نیستند. همه صهیونیست‌ها یهودی نیستند.

انتقاد از سیاست دولت اسراییل و اقدامات حکومت اسراییل علیه فلسطینی‌ها یهودی‌ستیزی نیست. آن‌هایی که انتقاد از سیاست اسراییل را با یهودی‌ستیزی برابر قرار می‌هند، چه موافق با مخالف سیاست اسراییل باشند، در واقع به یهودی‌ستیزی کمک می‌کنند. ما هر گونه تلاش را-از هر طرف که باشد- برای جلوگیری از انتقاد مشروع از سیاست اسراییل رد می‌کنیم.

در حال‌حاضر با طرح ادعاهای وجود «مشکل» یهودی‌ستیزی در حزب کارگر، از اتهامات یهودی‌ستیزی بمثابه یک سلاح برای حمله به حزب کارگر تحت رهبری جرمی کوربین استفاده می‌شود. این علی‌رغم پیشینه طولانی کوربین در مخالفت فعال با همه شکل‌های نژادپرستی، و بمثابه یکی از حامیان استوار حقوق آوارگان و حقوق بشر در سطح جهان است.

تعداد اندکی از این موارد، یهودی‌ستیزی به‌نظر می‌رسند. موارد دیگر انتقاد اصیل از سیاست اسراییل و حمایت از حقوق فلسطینی‌هاست، گرچه به زبانی ناهنجار و مبهم که ممکن است ناخواسته یهودی‌ستیزی باشد بیان شده‌اند. موارد دیگر صرفاً ابراز علنی حمایت از حقوق فلسطینی‌هاست، که سیاست دولت اسراییل و جوانب ایدئولوژی صهیونیستی را محکوم می‌کنند و هیچ ارتباطی با یهودی‌ستیزی ندارند.

اتهامات وارده درارتباط با اقدامات یهودی‌ستیزانه نیست بلکه به اظهار‌نظرهایی اشاره می‌کنند که مدت‌ها پیش از رسیدن جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر در رسانه‌های اجتماعی ابراز شدند. کسانی که این اتهامات را وارد می‌کنند، در آن‌زمان، تحت رهبران پیشین حزب کارگر طرح آن‌ها را صلاح نمی‌دانستند، اما اکنون درست قبل از انتحابات شهرداری و محلی با تصور این که می‌توانند بیش‌ترین لطمه را به حزب کارگر تحت رهبری جرمی کوربین وارد کنند- از آن استفاده می‌نمایند.

حمله از چهار منبع اصلی، با برنامه‌ مشترک  تضعیف جرمی کوربین بعنوان رهبر حزب کارگر، دفاع از سیاست دولت اسراییل-هر قدر ناعادلانه، نژادپرستانه و مضر برای حقوق فلسطینی‌ها باشد- و بی‌اعتبار ساختن انتقادات مشروع از سیاست اسراییل یا از صهیونیسم بمثابه یک ایدئولوژی سیاسی صورت می‌گیرد. ما بعنوان یهودیان ضدنژادپرستی و ضدفاشیست که برای صلح با عدالت بین اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها مبارزه می‌کنیم، کلیت برنامه خبیثانه‌ای را که از طرف محافل زیر پیش‌برده می‌شود رد می‌کنیم:
● حزب محافظه‌کار
● رسانه‌های انگلیسی مورد حمایت محافظه‌کاران و منابع رسانه‌ای صهیونیستی اسراییلی
● عناصر راست و صهیوینست که ادعا می‌کنند از جانب جامعه یهودی صحبت می‌کنند
● مخالفان جرمی کوربین در حزب کارگر.

گروه سوسیالیست‌های یهودی معتقد است که یهودیان عادی بدرستی از موارد یهودی‌ستیزی نگران و هراسناک می‌باشند. ما خود را در نگرانی آن‌ها شریک می‌دانیم و پیشینه‌ای غرورآفرین و مستمر در چالش یهودی‌ستیزی و مبارزه با آن داریم. اما ما از طرح اتهامات ساختگی با انگیزه‌های سیاسی خبیثانه- از جمله از طرف حزب محافظه‌کار که علیه صادق خان به یک کارزار نژادپرستانه متوسل شده و دیوید کامرون رهبر آن به آوارگان بی‌پناه بمثابه «یک کندوی زنبور» و «یک مشت مهاجر» اشاره می‌کند- حمایت نخواهیم کرد. حزب محافظه‌کار چند روز پیش بی‌حرمتی خود را نسبت به لرد دابز-یک آواره یهودی متواری از نازیسم-نشان داد و اصلاحیه او به قانون مهاجرت را برای دادن اجازه ورود به ۳۰۰۰ کودک افغانی به انگلستان رد کرد، در حالی‌که حزب کارگر به‌رهبری جرمی کوربین بطور کامل از لرد دوبز و اصلاحیه او حمایت کرد.

گروه سوسیالیست‌های یهودی دامن‌زدن‌های جاری به ترس از یهودی‌ستیزی در حزب کارگر را آن‌طور که هست-یک تلاش هدفمند و هماهنگ توسط نیروهای سیاسی راست برای تضعیف حمایت فزاینده یهودیان و غیریهودیان از رهبری جرمی کوربین در حزب کارگر، و نشانه استیصال مخالفان او- ارزیابی می‌کند.

ما با یهودی‌ستیزی، نژادپرستی و فاشیسم مخالفیم و از آوارگان حمایت می‌کنیم. ما خواهان آزادی بیان و بحث آزاد درباره اسراییل، فلسطین و صهیونیسم هستیم.

http://www.jewishsocialist.org.uk/news/item/statement-on-labours-problem-with-antisemitism-from-the-jewish-socialists-g