تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

تمام ریاکاری غرب در ۳۹ ثانیه خلاصه و آشکار شد

 

بوش: «نتیجه عدم نظارت و توازن در روسیه و تصمیم یک نفر برای آغاز یک حمله کاملاً غیرقابل توجیه و وحشیانه به عراق است. منظورم اوکرائین است، عراق هم.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4hjxe3s9