تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۲ ژانویه ۲۰۲۴

حزب کمونیست آلمان: دولت آلمان از تبادل تجربه بین کمونیست‌ها جلوگیری می‌کند

 

حزب کمونیست آلمان دو رفیق را، از حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست)، به مراسم آغاز سال نو خود در ۱۳ ژانویه، در آستانه تظاهرات بزرگداشت روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در برلین دعوت کرده بود.  هند پیامدهای ستم ملی را احساس می‌کند و از سیاست‌های نو-استعماری کنونی امپریالیسم رنج می‌برد. از دیگر سو، هند کشوری با تجارب گوناگون از مبارزات آزادی‌بخش و یک جنبش کمونیستی نیرومند است. هند بمثابه یکی از اعضای مؤسس بریکس، از اهمیت زیادی برای توسعه ژئوپلیتیک برخوردار است، در عین حال، دولت ناسیونالیست راست آن بارها خود را تابع نقشه‌های امپریالیسم آمریکا می‌کند.

دولت آلمان از ورود رفقای ما به آلمان جلوگیری می‌کند. رفیق نیلوتپال باسو، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست)، به این دلیل که مدرکی مبنی بر وجود پول برای بازگشت خود ارائه نکرده بود، ویزا دریافت نکرد. این دروغ است و آشکارا یک بهانه است. نامه اعتراضی حزب کمونیست آلمان به وزارت امور خارجه تا امروز بدون پاسخ مانده است.

رفیق ساندوش کومار پوتیاویتیل، یکی از اعضای رهبری حزب کمونیست هند، به عنوان نماینده پارلمان هند به ویزا نیاز ندارد، اما به مجوز سیاسی از دولت هند نیاز دارد. این به او اعطا نشد. دلیل امتناع وزارت امور خارجه هند این بود که عدم صدور مجوز به توصیه دولت آلمان بوده است.

حزب کمونیست آلمان به ممانعت از تبادل آزاد و دموکراتیک معترض است. حزب از حقوق دموکراتیک در برابر سرکوب فزاینده امپریالیسم آلمان دفاع می‌کند. در این‌جا، نیز، بازسازی ارتجاعی-میلیتاریستی حکومت از ترس از دست دادن فزاینده هژمونی امپریالیسم آشکار می‌شود.

همبستگی و همکاری انترناسیونایستی بین کمونیست‌های هند و آلمان ادامه خواهد یافت و تقویت خواهد شد!

http://www.solidnet.org/article/German-CP-German-government-prevents-exchange-of-experience-between-communists/