تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

هر گونه مشارکت یونان در طرح‌های امپریالیستی باید فوراً متوقف شود!

 

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان طی بیانیه‌ای پیرامون اعزام یک ناوچه یونانی به دریای سرخ بر موارد زیر تاکید نمود:

«اعزام ناو یونانی به دریای سرخ به بهانه امنیت دریانوردی و حفاظت از کشتی‌های تجاری، این کشور را هر چه بیش‌تر در طرح‌های خطرناک امپریالیستی، که در این مرحله مستقیماً در پیوند با حمایت از سیاست جنایتکارانه دولت اسرائیل قرار دارند، درگیر می‌سازد.

هم این مأموریت، و هم دیگر مأموریت‌های کشتی‌های جنگی یونان در مدیترانه شرقی و جاهای دیگر، که در چهارچوب عملیات ناتو انجام می‌شود، هدف واقعی از خرید کشتی‌های جنگی و دیگر برنامه‌های تسلیحاتی را، که مردم یونان بهای سنگین آن‌ها ‌را می‌پردازند، نشان می‌دهد.

کار کشتی‌ها یا دیگر واحدهای نظامی یونان نیست که در مأموریت‌هایی شرکت کنند که ربطی به دفاع از کشور و حفاظت از مرزهای آن ندارند. هر گونه دخالت یونان در طرح‌های امپریالیستی باید فوراً متوقف شود!»

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Greece-Any-kind-of-Greeces-involvement-in-imperialist-plans-must-stop-immediately/