درخت تلخ سوسیال دمکراسی آلمان

تارنگاشت عدالت دورۀ سوم

درخت تلخ

درختی که تلخ است وی را سرشت
گرش برنشانی به باغ بهشت
ور از جوی خلدش به هنگام آب
به بیخ، انگبین ریزی و شهد ناب
سرانجام گوهر به کار آورد
همان میوهٔ تلخ بار آورد

(حکیم ابوالقاسم فردوسی)

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdfprew9