تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول

منبع: پرسش و پاسخ، «حزب تودۀ ايران چه می‌گويد؟»، بهمن ماه ١۳۵۸، انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحات ٧۲- ٧١.
نورالدين کيانوری
گزینش و تایپ: ع. سهند

 

س: رفيق! برای حزب تودۀ ايران تضاد با امپرياليسم عمده است يا هم مبارزات ملی و هم مبارزات ‏دمکراتيک؟ آيا می‌توان اين دو بخش را از يکديگر جدا ساخت و يکی را عمده و ديگری را غيرعمده تلقی کرد؟

ج: ببينيد، رفقا! ما گفتيم که مبارزه برای دمکراسی مردمی، مبارزه عليه امپرياليسم و مبارزه برای بهبود ‏بنيادی شرايط اقتصادی و اجتماعی به سود توده‌های زحمتکش، همه از مسايل عمدۀ انقلاب ايران هستند. ‏اما در اين يا آن لحظه از انقلاب، به تناسب مسايلی که مطرح است، اين يا آن عنصر از مجموعه هدف‌های ‏جنبش انقلابی ايران می‌تواند اهميت درجه اول پيدا کند. به عنوان مثال، مبارزه برای خنثا کردن فشار ‏امپرياليسم آمريکا، در لحظه کنونی اهميت درجه اول دارد، اما اين مبارزه بدون دمکراسی خلقی امکان‌پذير ‏نيست. زيرا اگر خلق نتواند در اين مبارزه شرکت کند، قادر نيست تمام نيروی خود را به کار گيرد.‏

به اين دليل است که ما می‌گوييم با وجود اين‌که در مرحله کنونی انقلاب ما، جهت عمده مبارزه، مسأله ‏مبارزه با امپرياليسم است، مبارزه برای دستيابی به دمکراسی خلقی، برای حق شرکت آزادانه نيروهای ‏خلقی در مبارزه، جزء لايتجزا و تفکيک‌ناپذير آن است و ما در اين زمينه نيز مبارزه می‌کنيم. اما اگر در لحظه ‏معينی، اين دو با يکديگر تضاد پيدا کنند، مسلماً ما نيروی خود را در جهت عمده، يعنی در جهت مبارزه با ‏امپرياليسم قرار خواهيم داد. در اين روند، شرايط گوناگونی ممکن است پيش آيد. البته در اين زمينه فرضيات ‏بسياری می‌توان داشت. اما از آنجا که ما با فرضيات سر و کاری نداريم، بيهوده وارد اين بحث‌ها نمی‌شويم.‏

يک مثال تاريخی، می‌تواند به روشنی پاسخی برای اين پرسش باشد: در دوران آخر دولت دکتر مصدق، ‏حزب ما هنوز غيرقانونی بود، اما چون مبارزۀ ضد امپرياليستی جريان داشت و به اوج خود رسيده بود، ما با ‏تمام قوا از سياست دکتر مصدق پشتيبانی می‌کرديم. در عين حال، در نشريات خود می‌نوشتيم که حزب ‏ما را علنی کنيد، بگذاريد ما نيز علناً مبارزه کنيم، اما نمی‌گذاشتند. ما حتا برای آزادی فعاليت حزب، ‏دمونستراسيون و تظاهرات به راه نمی‌انداختيم، ولی همواره گوشزد می‌کرديم که محدود کردن فعاليت ‏حزب ما، به زيان انقلاب ايران و مبارزات ضد امپرياليستی خلق ما است. به اين ترتيب، ما هرگز اين مسأله ‏را در گرو مبارزۀ عمده و اصلی نمی‌گذاشتيم. زيرا در آن لحظه، جهت عمده و تعيين کنندۀ مبارزه، مبارزه با ‏امپرياليسم بود. ما اکنون نيز در چنين مرحله‌ای هستيم.‏