آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

رد روايت «نامه مردم» از قيام سی تير

جمعيت ملی مبارزه با استعمار: ما از آقايان کاشانی، دکتر مصدق و ساير گردانندگان جبهه ملی، از کليه احزاب و سازمان‌هايی که مدعی مبارزه عليه استعمارند دعوت می‌کنيم که با طرفداران خود در اين جبهه شرکت نمايند. حزب تودۀ ايران: قوام چکيده خيانت و قلدری است. او امروز آمده است که ايران را اصلاح کند، کيست که به اين ترهات باور دارد؟ ملت ايران به دسايس استعمارگران خارجی و عمال داخلی آن‌ها تسليم نخواهد شد. ملت ايران تصميم دارد که از آزادی، استقلال و حاکميت ملی خود با تمام قوا دفاع کند. برای اين‌که مبارزه مؤثر و هماهنگ اجرا شود، بايد تمام قوای ضداستعماری داخلی منسوب به حزب، دسته يا جمعيت و تمام شخصيت‌های وطن‌خواه که به استقلال وطن و حاکميت ملت خود علاقه دارند، در يک جبهه واحد ضداستعمار متشکل شوند

تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

منبع: دژ به جای به سوی آينده، يک‌شنبه ٢۹ تيرماه ١۳۳١

گزینش و تایپ: ع. سهند