تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

پاسخ بورژوازی فرانسه به مطالبات کارگران (مه ۱۸۷۱)

 

***

پاسخ بورژوازی فرانسه به مطالبات کارگران (فوریه ۲۰۲۳)

 

***

سیرک ۱۱ فوریه آپوزیسیون ایرانی در میدان کمونارها و کارگران فرانسه (فوریه ۲۰۲۳)

 

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yckr2dfr