تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۸ مارس ۲۰۲۳

حزب کمونیست سوئد: عضویت سوئد در ناتو نهایی شده است

 

امروز، عضویت سوئد در ناتو رسماً تایید شده است، و سوئد به سازمان نظامی امپریالیسم اورو-آتلانتیک پیوسته است. اگرچه این روند مملو از تاخیر بوده است، اما متاسفأنه انتظار این نتیجه می‌رفت.

از همان روز اول، کمونیست‌ها با عضویت در ناتو مخالفت کردند زیرا به عضویت سوئد در قوی‌ترین سازمان امپریالیستی کنونی جهان را رسمیت می‌بخشد. ناتو سر نیزه امپریالیسم اورو-آتلانتیک است، بمب‌های آن بر کشورهای بی‌شماری اصابت کرده است و سربازان آن در سراسر جهان مستقر هستند تا از منافع سرمایه کشورهای عضو محافظت کنند.

در پشت عضویت سوئد، تضادهای بین‌المللی و تمایل سرمایه سوئد برای هم‌سویی بیش‌تر با امپریالیسم آلمان و آمریکا نهفته است، که در حال حاضر منافع مشترکی علیه امپریالیسم روسیه و چین دارند. خود سرمایه سوئد نمی‌تواند در صحنه بین‌المللی از منافع خود دفاع کند اما نیاز به کمک دارد – این‌جاست که ناتو وارد صحنه می‌شود.

با تشدید تناقضات درون نظام، خطر یک جنگ عمومی‌تر نیز افزایش می‌یابد، و اگر اجازه داده شود توسعه یابد، این خطر بزرگ وجود دارد که جنگ به یک واقعیت تبدیل شود. اما، این ناگزیر نیست.

در مبارزه زحمتکشان، در سوئد و هر جای دیگر جهان، برای صلح و برای نظام متفاوتی که ناگزیر به جنگ و فقر منجر نمی‌شود، امید نیز وجود دارد. حتا اگر امروز این دور از دسترس به نظر برسد، ما تأکید می‌کنیم که فقظ یک راه‌حل واقعی برای جنگ‌ها و درگیری‌ها وجود دارد- قدرت کارگران و سوسیالیسم. امید این‌جاست و آینده این‌جاست. این تنها گزینه است.

بنابراین، مویه نکنید- سازمان‌دهی کنید.

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Sweden-Swedens-NATO-membership-has-been-finalized/