تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
١٠ ژوئیه ٢٠١۴

فلسطین: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری اسراییل صهیونیست را محکوم می‌کند

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، وفادار به همبستگی انترناسیونالیستی خود با مردم فلسطین که هر روز با ابزار اخلاقی و عملی ابراز می‌شود، سیاست جنایتکارانه دولت اسراییل، حملات، آدم‌ربایی‌ها و گسترش شهرک‌ها در سرزمین‌های فلسطینی را محکوم می‌کند.

هیچ قانون یا استدلالی وجود ندارد که بتواند این حملات خون‌ریزانه را قابل پذیرش نماید.

خون مردم بی‌گناه و بی‌عدالتی بر مردم فلسطین نه تنها بر دست اسراییل صهیونیست بلکه بر دست کسانی که مانند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی از آن حمایت می‌کنند و کسانی که برای پایان‌دادن به این رنج کاری نمی‌کنند نیز هست.

ما همبستگی، حمایت و برادری خود را با اتحادیه سراسری کارگران فلسطین (GUPW)، عضو فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به کارگران فلسطین و مردم فلسطین برای یک فلسطین آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ابراز می‌کنیم..

http://www.wftucentral.org/palestine-wftu-denounces-zionist-israel/