تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳

بیانیه بخش بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان
پیرامون پنجاهمین سالگرد کودتای پینوشه در شیلی و ترور سالوادور آلنده

 

در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال پینوشه، که با حمایت ایالات متحده آمریکا دولت وحدت مردمی را سرنگون کرد، رخ داد.

تجربه شیلی به طرز غم‌انگیزی درس اساسی گرفته شده از تجربه کمون پاریس را، که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست نیز بر آن تأکید کردند، تأیید نمود که «طبقه کارگر نمی تواند به سادگی ماشین دولتی آماده را در اختیار بگیرد و برای اهداف خود به کار بَرَد». طبقه کاگر باید، همانطور که لنین تاکید کرد، «ماشین دولتی آماده» را در هم بکوبد و خود را صرفاً به کنترل آن محدود نکند.»

دولت وحدت مردمی و رئیس‌جمهور آلنده که قهرمانانه جان باخت، از آن زمان توهمات «راه پارلمانی مسالمت‌آمیز به سوی سوسیالیسم» را که پرچم اووکمونیست و دیگر احزاب اپورتونیست در جنبش جهانی کمونیستی بود یک‌بار برای همیشه از بین بردند.

پنجاهمین سالگرد فرصتی است برای تأمل پیرامون موضوعات استراتژی جنبش انقلابی درباره دولت، قدرت و موضع در قبال سوسیال دموکراسی برای رد یک‌بار برای همیشه تئوری‌های ورشکسته «سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم» طرفداران «برنامه‌های انتقالی»، «دولت‌های چپ» در درون سرمایه‌داری، هدف «فوری» قدرت، به‌اصطلاح قدرت ضدامپریالیستی و ضدانحصاری و غیره.

ما مبارزات قهرمانانه کمونیست‌ها و نیروهای مردمی در شیلی، مبارزات همه قربانیان کودتای تحت رهبری ایالات متحده، و همچنین مبارزات طبقه کارگر و مردم علیه انحصارات و سرمایه‌داری را که تا به امروز ادامه دارد، و مسأله اصلی – تدوین یک استراتژی انقلابی برای سرنگونی سرمایه‌داری، برای اجتماعی کردن ابزار تولید، برای برنامه‌ریزی مرکزی، برای قدرت کارگری، برای ساختمان سوسیالیسم-کمونیسم را در برابر جنبش کمونیستی قرار می‌دهد، گرامی می‌داریم.

آتن، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳

بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

http://solidnet.org/article/CP-of-Greece-on-the-50th-anniversary-of-the-Pinochet-coup-in-Chile-and-the-assassination-of-Salvador-Allende/