حزب احیای کمونیستی: «شما گروه ۲۰، ما آینده!»

تارنگاشت عدالت- دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۲ نوامبر ۲۰۲۱

 

اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی مترقی، ضدامپریالیست‌ها، گروه‌های جوانان/دانشجویان، فعالین محیط‌ زیست و دیگران برای محکوم کردن دستورکار نولیبرالی شانزدهمین اجلاس «گروه ۲۰» که سود را برتر از مردم قرار می‌دهد، در بسیج عظیم در رم شرکت کردند. معترضین ، اجلاس «گروه ۲۰» را که یک اجلاس هماهنگی بین‌المللی کشورهای پیشرفته است، به مثابه یک نمایشگاه عضلانی از نولیبرالیسم و امپریالیسم و ویترینی برای کشورهای قدرتمند مسئول استثمار و ستم جهانی، محکوم نمودند.

بخش‌های مترقی در ایتالیا در جریان اجلاس «گروه ۲۰» که هفته گذشته برگزار شد اعتراض عظیمی را سازماندهی کردند. در روز شنبه ۳۰ اکتبر، در جریان گشایش اجلاس، یک راهپیمایی عظیم زیر نام «شما گروه ۲۰، ما آینده!» برگزار شد. احزاب سیاسی چپ، سندیکاها، گروهای جوانان/دانشجویان، فعالین محیط زیست، و دیگران در آن شرکت کردند. معترضین ، اجلاس «گروه ۲۰» را که یک اجلاس هماهنگی بین‌المللی کشورهای پیشرفته است، به مثابه یک نمایشگاه عضلانی از نولیبرالیسم و امپریالیسم و ویترینی برای کشورهای قدرتمند مسئول استثمار و ستم جهانی، محکوم نمودند.

اجلاس امسال شانزدهمین نشست کشورهای «گروه ۲۰ » بود. در این اجلاس رهبران و نمایندگان ۱۹ کشور که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند، اتحادیه اروپا، و مهمانانی از چند کشور توسعه‌یافته دیگر حضور داشتند.

در ایتالیا، کشوری که به شدت تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفت، بخش‌های طبقه کارگر بیش از یک سال است که با اعتصاب‌ها و بسیج مستمر در سراسر بخش‌ها علیه سیاست‌های نولیبرالی دولت به رهبری ماریو دراگی، که رئیس‌ کنونی «گروه ۲۰» ات و به نیروی کار حمله می‌کند، متحداً فعالیت کرده‌اند.

«قدرت به مردم» (Potere al Popolo) در راهپیمایی شرکت کرد و الگوی توسعه مبتنی بر سود را که خطر نابودی کره زمین را به دنبال دارد، محکوم کرد. پیش از راهپیمایی روز شنبه، «قدرت به مردم» اعلام کرد: «ما در رم خواهیم بود تا الگوی خود را تحمیل کنیم، حافظ محیط ‌زیست، ضد نژادپرستی، صلح‌طلب، ضد سرمایه‌داری. الگویی که مرکز آن آزادی استثمار و سودجویی نیست، بلکه آزادی در استیفای حقوق و به‌ کارگیری توانایی‌هایمان است!»

«جبهه جوانان کمونیست» در ارتباط با بسیج روز شنبه اعلام کرد: «گروه ۲۰ نماینده حمله‌ای است که دولت‌ها و اربابان با مدیریت همه‌گیری و قراردادن هزینه‌های بحران بر دوش طبقات مردمی علیه کارگران به راه انداخته‌اند.»

«جبهه جوانان کمونیست» افزود: «گروه ۲۰ دشمن است نه راه‌حل: ما اربابان را مجبور می‌کنیم هزینه بحران را بپردازند!»

«حزب احیای کمونیستی» در ایتالیا و «جوانان کمونیست» در بسیج رم شرکت کردند و اعلام نمودند: «دولت ماریو دراگی که انتقال زیست بومی را به یک تخیل مبدل کرده است، هیچ اقدامی علیه کار موقت و دستمزهای پایین انجام نمی‌دهد، صندوق شرکت‌های بزرگ را با پول پر می‌کند و هزینه‌های نظامی را افزایش می‌دهد، برای براه انداختن دوباره مدارس و بهداشت عمومی سرمایه‌گذاری نمی‌کند.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/23hbn452